Urząd Gminy
Józefów nad Wisłą

 
ZOSP RP
 
 
 


 

Historia i cele działalności

Na podstawie opracowania Pani Ewy Śmiech

Pierwsza historyczna wzmianka o Mazanowie pochodzi z 1425 roku. Mazanów, wieś położona nad rzeką Stróżą (obecnie Wyżnica). Pierwszym właścicielem Mazanowa był Wilhelm dziedzic posiadłości dwuwioskowej Nieszawy i Mazanowa. w 1469r rozdzielił włości między dwie córki: Nieszawę otrzymała Jadwiga, żona Jana Balickiego, Mazanów Elżbieta, żona Gniewosza. Następni właściciele Mazanowa to Potoccy. Byli oni protektorami założonego przez nich klasztoru bernardynów w Józefowie. Po skasowaniu klasztoru bernardynów w Józefowie w 1864 r. przeszły na własność skarbu. Dobra mazanowskie składały się wówczas: z folwarku Mazanów, wsi: Chruślanki, Prawno, Graniczno, Pielgrzymka i Miłaszówka. W 1825r. hrabia Franciszek Ksawery Niesiołowski, generał powstania kościuszkowskiego nabył dobra Józefów od Rozalii Rzewuskiej. W 1838 r. Niesiołowski oddzielił dobra Mazanów i sprzedał Stanisławowi Radziszewskiemu. Później przeszły one na własność Cukra. Jankiel Cukier był bogatym Żydem z Lublina. Kolejny właściciel Mazanowa to Albert Klejn przemysłowiec warszawski. Później w 1879 r. nabyła Mazanów Emilia Bojarska. Rodzina Bojarskich nie potrafiła dobrze zarządzać majątkiem co doprowadziło do jego upadku. Po rodzinie Bojarskich pozostał jedynie ślad na cmentarzu w Prawnie w postaci kaplicy wzniesionej pod koniec XIX w., gdzie w podziemiach zostali pochowani członkowie tej rodziny. Od Bojarskich folwark Mazanów i Krasne nabył Karol Świerczewski.

Kolejny właściciel Mazanowa to Stefan Świerczewski. Stefan pomagał często straży pożarnej, którą w 1905 r. założył jego ojciec. W 1945 r. Świerczewscy wyjechali do Lublina.Pierwszy statut Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Mazanowie (zdjęcia poniżej) został podpisany 26 września 1923 roku przez:
• Wacława Zawadzkiego
• Władysława Sakławskiego
• Stanisława Stola
• Feliksa Janeczko
• Michała Maciube
• Michała Tłuścika
• Wacława Tłuścika
• Wincentego Denka
• Piotra Grzebyka
• Jana Janeczko
• Brnisława Cyrklera
• Rutyne

  

Świadectwo Leopolda Denka - pierwszego operatora sprzętu motorowegoZarząd oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazanowie z lat 80 XX wieku

  

1923 – 1930 budowa pierwszej strażnicy
19 VIII 1951 – poświęcenie pierwszej pompy spalinowej „Jadzi” od imienia chrzestnej Jadwigi Kality
1975 – pierwszy wóz strażacki „Lublin”
1979 – budowa pierwszego garażu
1983 – zakup wozu bojowego Star 660
1997 – budowa świetlico – remizy
2010 – zakup wozu bojowego Star 244Ochotnicza Straż Pożarna w Mazanowie jest jedną z tysięcy strażnic jakie istnieją i działają niosąc pomoc potrzebującym. Jesteśmy członkiem Związeku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Nasze funkcjonowanie opiera się na misji i celach ZOSP RP.
Cele te przedstawiono poniżej;

Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Celem Związku jest w szczególności:

- działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
- rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
- współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- działanie na rzecz ochrony środowiska,
- informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
- rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
- rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Powyższe cele realizowane są przez:

- współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
- udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
- gromadzenie środków finansowych,
- zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP,
- mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
- prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
- przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
- popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Ochotnicze Straże Pożarne użytkują około 16,5 tysiąca strażnic, najczęściej wybudowanych własnymi siłami, w połowie są to obiekty wielofunkcyjne służące całej społeczności. Wokół nich skupia się życie społeczne wsi i miasteczek.

Były i są one miejscem kultywowania tradycji narodowej, kultury i sztuki. Pod patronatem OSP funkcjonuje około 800 orkiestr, 300 zespołów artystycznych, ponad 600 drużyn sportowych.

Wszystkie formy działania są przede wszystkim efektem zaangażowania członków, umiejętności radzenia sobie nawet w trudnych sytuacjach.                                                                                               

Do góry

| do pobrania - logo OSP Mazanów oraz tapety |